BARBARA LEMAŃCZYK

 

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Cele ogólny:

Zajęcia stanowiły  doskonalenie wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Można je przeprowadzić na lekcjach, w ramach zajęć ze ścieżki prozdrowotnej, a także na lekcji wychowawczej.

 

W zakresie nauczania:

 

A. Zapamiętanie

Uczeń:

  wymienia telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji,

  definiuje pojęcia: omdlenie, reanimacja, tętno, krwotok, wstrząs,  rozróżnia urazy: oparzenia, odmrożenia, zwichnięcia, złamania, stłuczenia,

  zna choroby przenoszone poprzez krew.

 

B. Zrozumienie

Uczeń:

  umie stosować podstawowe zasady higieny,

  rozumie, że od jego pomocy zależy czyjeś zdrowie i życie,

  dostrzega powagę sytuacji i liczy się z każdą minutą.

 

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Uczeń:

 rozróżnia rodzaj urazu,

  potrafi udzielić pomocy w zależności od sytuacji,

 potrafi zachować się w sytuacji stresowej.

 

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Uczeń:

  umie przewidzieć skutki niewłaściwego udzielenia pomocy,

  bierze pod uwagę możliwość zarażenia się chorobami przenoszonymi przez krew i umie się przed nimi zabezpieczyć używając odpowiednich środków higienicznych.

W zakresie uzyskanych kompetencji:

Uczeń potrafi:

  efektywnie współdziałać w zespole,

 podejmować indywidualne i grupowe decyzje,

  wykorzystywać wcześniej zdobytą wiedzę w praktyce

 

 

Metody pracy:

  prezentacja

 

Forma pracy:

  grupowa

 

Środki dydaktyczne:

książki, materiały opatrunkowe, karty pracy, fantom.